Nikola: Nasleđe Titove Jugoslavije / Das Erbe von Titos Jugoslawien

(deutschsprachige Version unten)

Nasleđe Titove Jugoslavije u današnjoj Bosni i Hercegovini

Ukoliko uzmemo u obzir da je seminar organizovan sa studentima iz BiH, Nemačke i Srbije može se zaključiti da je tema “nasleđa Titove Jugoslavije” objedinjujuća u pogledu edukacije povodom događaja u Drugom svetskom ratu na tlu Evrope i Balkana. Isto tako, seminar je pokazao i da se iz polazne tačke teme (kada govorimo o nasleđu to imlicira istoriju) dolazi do kontemplacije i diskusije o savremenim problemima naših država.

Sada, ono sa čime su upoznatiji studenti iz BiH i Srbije, je bitno reći da postoji tendenciozna i sveobuhvatna devastacija i revizionizam nad nasleđem Jugoslavije od strane političkih vrhova bivših republika SFRJ o događajima u narodnooslobodilačkom ratu i periodu socijalizma. Kao ilustraciju navešću apsolutni revizionizam u Srbiji u pogledu “Martovskih pregovora” (pregovori partizanskih snaga sa okupatorima oko zarobljenika koji traju nešto više od mesec dana) koji danas u Srbiji praktično predstavljaju isto što i kontinuirani (višegodišnji) četnički kolaboracionizam sa okupatorima.

Pitanje koje se samo od sebe nameće jeste: zašto bi se bilo koja država odrekla borbe protiv fašizma i čak tu borbu izjednačila sa fašizmom? Na prvi pogled, pitanje je apsurdno ali je bitno odgovoriti na njega. Odgovor se sastoji u tome što se “nasleđe” Drugog svetskog rata (u našem slučaju Jugoslavije) ne može posmatrati izolovano od sadašnjosti.

Kao dokaz može se govoriti o tome da se o nasleđu Jugoslavije ne može govoriti u striktno materijalno- istorijskom smislu. Svakako, uništavanje spomenika narodnooslobodilačke borbe (vrhunskih brutalističkih građevina) jeste vid materijalnog nasleđa. Takođe, interesantno je da je možda najveće materijalno nasleđe Jugoslavije upravo stvaranje pojedinih (nacionalnih) država po prvi put. BiH je nezavinost stekla tek sa Jugoslavijom (jer upravo Tito nije želeo da omogući njeno deljenje između Srbije i Hrvatske već da ona bude neka vrsta male Jugoslavije), Republika Makedonija takođe tek 1945. godine prvi put stiče nezavinost itd. Međutim, ono što je nematerijalno (socio-političko) nasleđe Jugoslavije jeste jedan period na ovim prostorima u kojem je postojala radnička klasa, sindikalno organizovanje istih tih radnika, državna imovina, besplatan zdravstveni sistem ( upravo je ova tekovina razlog zbog kog mi danas imamo zdravstveni sistem koji nije nalik na zdravstveni sistem na primer Sjedinjenih Američkih Država- kapitalistički), besplatno školstvo u svakom obliku, pasoš koji je omogućavao nesmetano kretanje jugoslovenskog građanina kako Evropom tako svetom, jednakost državljanina Jugoslavije bez obzira na nacionalnu pripadnost itd. Da bi bilo još jasnije,mora se navesti i negativno nasleđe (koje je, ponavljam, u prvom planu kada se govori o Jugoslaviji i Titu): diktatura Josipa Broza Tita- suzbijanje religijskih sloboda, suzbijanje medijskih sloboda, neprestana kontrola stanovnika (UDBA) itd. Ukoliko se stvari postave ovako dolazi se do zaključka da čitava Jugoslavija, sa svim svojim vrlinama i manama, znači samo jedno – političku svest i političku informisanost. Nasleđe Titove Jugoslavije ne opredeljuje pojedinca (kako to žele predstaviti državni vrhovi – otud i satanizacija Jugoslavije) za ili protiv leve ili desne političke orijentacije. Nasleđe Jugoslavije i Tita pojedinca politički informiše i stvara podlogu za promatranje i preispitivanje kako tih pozicija tako i celokupnog državnog sistema.

Ovaj seminar takođe može poslužiti kao svojevrstan pokušaj dopunjavanja odgovora jer smo mogli da razgovaramo sa studentima iz Nemačke i o njihovom iskustvu edukacije povodom fašizma u Nemačkoj za vreme Drugog svetskog rata. Upravo iz razgovora sa kolegama iz Halea može se uvideti kako bilo kakva vrsta “nasleđa” utiče na političku percepciju mladih ljudi. Tačnije, kolege iz Halea su izvanredan primer političke osvešćenosti i to upravo jer im je predočeno kroz obrazovanje šta se dogodilo u Drugom svetskom ratu. U bivšim državama Jugoslavije danas ne postoji volja za implementiranjem “nasleđa” Jugoslavije u obrazovanje jer bi to dovelo do postavljanja pitanja da li je današnji poredak stvari (nacionalne države, neprestani antagonizam između država, uspon radikalni desnih ideja) jedini mogući poredak?

Kao zaključak, u maniru u kom sam do sada pisao, postavio bih pitanje: da li je ovaj seminar dokazao da je Jugoslavija (Tito) samo istorijski interesantna činjenica ili je “nasleđe” Jugoslavije pokretač i početak političkog mišljenja pojedinca u sadašnjem trenutku?

Das Erbe von Titos Jugoslawien im heutigen Bosnien und Herzegowina

Das Seminar wurde mit Studierenden aus BiH, Deutschland und Serbien organisiert und es lässt sich konstatieren, dass das Thema des „Erbes von Titos Jugoslawien“ ein die Gruppe einigendes ist, was den Bildungsstand über die Ereignisse im Zweiten Weltkrieg auf dem Boden Europas und des Balkans angeht. Ebenso hat das Seminar gezeigt, dass man ausgehend vom ursprünglichen Thema (wenn wir vom Erbe sprechen, impliziert das auch Geschichte) dazu kommt, über aktuelle Probleme unserer Länder nachzudenken und zu diskutieren.

Es ist allerdings wichtig zu sagen, dass die Studierenden aus BiH und Serbien mit der Tatsache vertrauter sind, dass eine tendenziöse und umfassende Zerstörung und ein Revisionismus hinsichtlich des Erbes von Titos Jugoslawien seitens der politischen Spitzen der ehemaligen Republiken der SFRJ über die Ereignisse im Volksbefreiungskampf und in der Periode des Sozialismus bestehen. Als Illustration möchte ich den absoluten Revisionismus in Serbien hinsichtlich der März-Verhandlungen anführen (Verhandlungen der Partisanen mit den Okkupatoren um Gefangene, die etwas mehr als einen Monat angedauert hatten), welche heute in Serbien praktisch dasselbe darstellen wie die kontinuierliche (und mehrjährige) Kollaboration der Tschetniks mit den Okkupatoren.

Die Frage, die sich von selbst aufdrängt, lautet: Warum sollte sich irgendein Staat vom Kampf gegen den Faschismus lossagen und diesen Kampf sogar mit Faschismus gleichsetzen? Auf den ersten Blick ist diese Frage absurd, aber es ist wichtig, sie zu beantworten. Die Antwort besteht darin, dass das „Erbe“ des Zweiten Weltkrieges (in unserem Fall Jugoslawiens) nicht isoliert von der Gegenwart betrachtet werden kann.

Zur Untermauerung ließe sich sagen, dass vom Erbe Jugoslawiens nicht im strikt materiell-historischen Sinn gesprochen werden kann. Die Vernichtung von Denkmälern des Volksbefreiungskampfes (außerordentlicher Bauwerke im Stil des Brutalismus) ist auf jeden Fall eine Form des materiellen Erbes. Ebenfalls ist es interessant, dass das vielleicht größte materielle Erbe Jugoslawiens gerade in der erstmaligen Schaffung der einzelnen (National-)Staaten besteht. BiH erreichte seine Unabhängigkeit erst mit Jugoslawien (denn Tito wollte nicht, dass Bosnien zwischen Kroatien und Serbien aufgeteilt wird, sondern dass es eine Art kleines Jugoslawien wird), die Republik Makedonien erreichte ebenfalls erst 1945 zum ersten Mal die Unabhängigkeit usw. Das nicht-materielle (sozio-politische) Erbe Jugoslawiens meint allerdings eine Periode in dieser Region, in der es eine Arbeiterklasse gab, eine gewerkschaftliche Organisation der Arbeiter, Staatsbesitz, ein kostenloses Gesundheitssystem (diese Errungenschaft ist eigentlich der Grund, warum wir heute ein Gesundheitssystem haben, das nicht an das kapitalistische Beispiel der USA angelehnt ist), ein kostenloses Bildungswesen in jeder Hinsicht, einen Pass, der es jugoslawischen Staatsbürgern erlaubte, sich ungehindert durch Europa und die Welt zu bewegen, die Gleichheit der jugoslawischen Staatsbürger ungeachtet ihrer nationalen Zugehörigkeit usw. Damit es noch klarer wird, muss auch das negative Erbe angeführt werden (das, ich wiederhole, an erster Stelle steht, wenn die Rede von Jugoslawien und Tito ist): die Diktatur von Josip Broz Tito, die Einschränkung der Religionsfreiheit, die Einschränkung der Medienfreiheit, die unaufhörliche Kontrolle der Einwohner (UDBA, jugoslawische Geheimpolizei) usw. Wenn man die Dinge so sieht, kommt man zum Schluss, dass Jugoslawien insgesamt, mit all seinen Tugenden und Mängeln nur eines bedeutet –
politisches Bewusstsein und Informiertheit. Das Erbe von Titos Jugoslawien prädestiniert den einzelnen nicht (wie die Staatsoberhäupter gerne darstellen – daher auch die Verteufelung Jugoslawiens) für oder gegen eine linke oder rechte politische Orientierung. Das Erbe Jugoslawiens und Titos bietet politische Informiertheit und schafft eine Basis, politische Positionen und das staatliche System zu beobachten und zu hinterfragen.

Dieses Seminar kann auch als ein Versuch dienen, die Antworten zu vervollständigen, denn wir konnten mit den Studierenden aus Deutschland auch über ihre Bildungserfahrungen über den Faschismus in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs sprechen. Aus den Gesprächen mit den Kommiliton*innen aus Halle lässt sich sehen, wie jedwede Form des „Erbes“ die politische Perzeption junger Menschen beeinflusst. Die Kommiliton*innen aus Halle sind nämlich ein außerordentliches Beispiel für politisches Bewusstsein und zwar eben deshalb, weil sie gelernt hatten, was sich im Zweiten Weltkrieg ereignet hatte. In den ex-jugoslawischen Staaten besteht heute kein Willen, das „Erbe“ Jugoslawiens in den Lehrplan zu integrieren, denn das würde Fragen aufwerfen, ob die heutige Ordnung der Dinge (Nationalstaaten, ein unaufhörlicher Antagonismus zwischen den Staaten, der Aufschwung radikaler rechter Ideen) die einzige mögliche Ordnung ist?

Als Schlusswort möchte ich, die Form wahrend, in der ich bis jetzt geschrieben habe, eine Frage stellen: Hat dieses Seminar bewiesen, dass Jugoslawien (Tito) nur eine interessante Tatsache ist oder ist „das Erbe“ Jugoslawiens der Antrieb und Anfang einer politischen Meinung des Einzelnen im gegenwärtigen Moment?

Dieser Beitrag wurde unter Blog veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.
Nach oben

Comments

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert